УСТАВ

 

 

 

 

 

 


У  С  Т  А  В

НА  НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ „РОДОПСКА  ИСКРА 1880” ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ - ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ - ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

            НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА СА ПЪРВИТЕ И НАЙ-СТАРИТЕ ОРГАНИЗИРАНИ СТРУКТУРИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ.ТЕ СА УНИКАЛНИ ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ ГРАЖДАНСКИ ДОБРОВОЛНИ ОБЕДИНЕНИЯ,ПОЯВИЛИ СЕ ДАЛЕЧ ПРЕДИ ВСИЧКИ ПОЗНАТИ ДНЕС НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,ЗАЕМАЩИ ОСОБЕНО МЯСТО В НАШАТА ИСТОРИЯ И ИМАЩИ СЪЩЕСТВЕНА РОЛЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ЦЕННОСТИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО У НАС.

            ЧИТАЛИЩАТА СА БЕЗСПОРНО ПРИПОЗНАТИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО КАТО УСТОЙЧИВИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ИМАТ СПЕЦИФИЧНА МИСИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ЦЕННОСТИ НА НАЦИЯТА.

            В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ,ЗАПАЗВАЙКИ СВОЯТА СОЦИАЛНА ЛЕГИТИМНОСТ И ГЪВКАВОСТ,ПРОСТИРАЙКИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА,ЧИТАЛИЩАТА СА ПРИЗОВАНИ ДА ОТКЛИКНАТ НА НОВИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО.

            ДОБРАТА ПРАВНА РАМКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧИТАЛИЩА Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПЪЛНОЦЕННОТО ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА МИСИЯТА НА ТЕЗИ ОРГАНИЗАЦИИ КАТО ПАЗИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА КУЛТУРА И ИДЕНТИЧНОСТ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ДНЕШНИЯ ДЕН,СВЪРЗАНИ С НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,МОДЕРНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ И ГЛОБАЛНОТО ОБЩУВАНЕ.

ГЛАВА ПЪРВА.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. ( Изменен и допълнен с решение на  Общото събрание  от дата 30.06.2020г. )

С този устав се уреждат учредяването, устройството, управлението, дейността, имуществото, финансирането, издръжката и прекратяването на  НЧ“Родопска искра 1880“. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”РОДОПСКА ИСКРА 1880” Е ТРАДИЦИОННО САМОУПРАВЛЯВАЩО СЕ КУЛТУРНО ПРОСВЕТНО СДРУЖЕНИЕ  В ГР. ЧЕПЕЛАРЕ, КОЕТО ИЗПЪЛНЯВА И ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ЗАДАЧИ. В ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕТО МОГАТ ДА УЧАСТВУВАТ ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА БЕЗ ОГЛЕД НА ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЗРАСТ И ПОЛ,ПОЛИТИЧЕСКИ И РЕГИЛИОЗНИ ВЪЗГЛЕДИ И ЕТНИЧЕСКО САМОСЪЗНАНИЕ.

 

(1)(изменена с решение на  Общото събрание  от дата 30.06.2020г.)

НЧ” Родопска искра 1880”  е юридическо лице с нестопанска цел

 

(2)(добавена с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г. )

НЧ” Родопска искра 1880”  поддържа отношение на сътрудничество, координация и партньорство с държавни и общински органи и организации, на които законите възлагат определени задължения. Читалището съобразява своята дейност със стратегията в областта на културата и с годишната програма на Общината за развитие на читалищната дейност, като участва активно в организацията и провеждането на общоградски и общински културни прояви.

 

Чл.2, (1)( Изменена и допълнена с решение на  Общото събрание  от дата 30.06.2020г.)

 Целите на НЧ” Родопска искра 1880”  са да задоволява потребностите на гражданите, свързани със:

1. развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място,където осъществява дейността си.

2. запазване на обичаите и традициите на българския народ и в частност на местните обичаи и традиции;)

3. разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;

4. възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;

5 осигуряване на достъп до информация.

6. Развитие на творческите заложби на участниците в дейността на читалището;

7. Осигуряване условия за развитие на младежки  дейности, с които да се задоволяват потребностите на младите хора.

 

(2)(Изменена и допълнена с решение на  Общото събрание  от дата 30.06.2020г.)

За постигане на целите по ал. 1 НЧ” Родопска искра 1880”  извършва основни дейности, като:

1. урежда и поддържа библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки, както и създава и поддържа електронни информационни мрежи;

2. развива и подпомага  любителското художествено творчество;

3. организира школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства и изложби на всякаква тематика с образователна цел, концерти чествания и младежки дейности;

4. събира и разпространява  знания за родния край;

5. създава и съхранява музейни колекции съгласно  Закона за културното наследство;

6. предоставя компютърни и интернет услуги.

7.осигурява достъп до информация

8.създава и поддържа информационни мрежи

 9.Организиране на спектакли, изложби, фестивали, конкурси, както и конгреси, симпозиуми, конференции, дискусии, беседи, развлекателно-занимателни центрове и други културно-просветни мероприятия;

10.Поддържане на художествена галерия;

11.Допълнителни дейности подпомагащи основните

 

(3)(Изменена и допълнена с решение на  Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

НЧ”Родопска искра 1880” може да развива и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на определените в устава му цели. Тази дейност не може да създава условия за нарушаване на добрите нрави, да противоречат или нарушават националното самосъзнание. НЧ”Родопска искра 1880 не разпределя печалба.

 

(4)(Изменена и допълнена с решение на  Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

НЧ”Родопска искра 1880” няма право да предоставя собствено или ползвано от него имущество възмездно или безвъзмездно:

1. за хазартни игри и нощни заведения;

2.за дейност на нерегистрирани по  Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;

3. за постоянно ползване от политически партии и организации;

4. на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства.

5. след решение на читалищното ръководство  на читалищни членове или такива които не са членове, които с действията си са оронили престижа на читалището за срок от 6 години

 

 

 

 

Чл.3(1)( Изменена и допълнена с решение на  Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

 НЧ”Родопска искра 1880” може да се сдружава за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по реда на този закон.

 

 

ГЛАВА ВТОРА

УЧРЕДЯВЯНЕ НА ЧИТАЛИЩА, ЧИТАЛИЩНИ СДРУЖЕНИЯ 

 

чл.4.

(1) Читалище могат да учредят най-малко 50 дееспособни физически лица, които вземат решение на учредително събрание.

(2)учредителното събрание приема устав на читалището и избира неговите органи. уставът урежда:

1. наименованието;                                       

2. седалището;

3. целите;

4. източниците на финансиране;

5. органите на управление и контрол, техните правомощия, начин на избирането им, реда за свикването им за вземане на решения;

6. начин за приемане на членове и прекратяване на членството, както и реда за свикването им за вземане на решения.

 

(3)(Изменена и допълнена с решение на  Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

НЧ”Родопска искра 1880” може да открива клонове в близки квартали, жилищни райони и села, в които няма други читалища.

 

Чл.4а (добавен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г). Читалищните сдружения:

1. съдействат за постигане целите на народните читалища;

2. разработват насоките за развитие на народните читалища, които са техни членове;

3. защитават интересите на своите членове и ги представляват пред държавните и общинските органи;

4. организират инициативи, като: фестивали, събори, тържества и други.

 

Чл.4б (добавен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г) Министърът на културата съдейства за развитието на читалищното дело, подпомага и подкрепя народните читалища, като:

1. предоставя методическа помощ по тяхната дейност;

2. анализира състоянието и дейността им с помощта на областните и общинските администрации;

3. обявява публично проектите от международните дарителски програми;

4. създава публичен регистър с база данни на хартиен и електронен носител на регистрираните читалища и читалищни сдружения;

5. може да възлага на читалищните сдружения изпълнението на държавни задачи, свързани с читалищното дело, като ги подкрепя финансово.

 

Чл.4в ( добавен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

(1) Съюзът на народните читалища е национално представителната организация на читалищата, която се основава на принципа на взаимопомощ и осъществява дейността си в обществена полза. Той не е политическа или синдикална организация и е неутрален към вероизповеданията.

(2) Съюзът на народните читалища:

1. съдейства за постигане целите на читалищата;

2. защитава интересите на своите членове и ги представлява пред държавните и общинските органи;

3. организира национални читалищни инициативи, като: фестивали, събори, тържества и други.

(3) Съюзът на народните читалища няма право да управлява и да се разпорежда с имуществото на читалищата, които са негови членове.

 

Чл.5 (добавен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г.)

(1) Към министъра на културата се създава Национален съвет по читалищно дело като експертно-консултативен орган. В него участват представители на Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите, Съюз на народните читалища, Дирекцията по вероизповеданията, Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", творчески съюзи, както и дейци на науката и културата. Националният съвет по читалищно дело подпомага министъра на културата в изпълнението на функциите и задачите по чл. 3б. ал.2 Устройството и дейността на Националния съвет по читалищно дело се регламентират с правилник, утвърден от министъра на културата.

 

(2)Министърът на културата наблюдава, обобщава ежегодно, подпомага и подкрепя дейността на читалищата.

 

 

 

 

Чл.6 (1) (Изменена и допълнена с решение на  Общото събрание  от дата 30.06.2020г)  

НЧ”Родопска искра 1880” придобива качеството на юридическо лице с вписването му в   Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

 

(2) (Изменена и допълнена с решение на  Общото събрание  от дата 30.06.2020г)  

Действията на учредителите, извършени от името на НЧ”Родопска искра 1880” до деня на вписването, пораждат права и задължения само за лицата, които са ги извършили. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения.

 

(3) (Изменена и допълнена с решение на  Общото събрание  от дата 30.06.2020г)  

Вписването на  НЧ”Родопска искра 1880” в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършва без такси по писмена молба от настоятелството, към която се прилагат:

1. протоколът от учредителното събрание;

2. уставът на читалището, подписан от учредителите;

3. нотариално заверен образец от подписа на лицето, представляващо читалището, и валидният печат на читалището.

 

(4) (Изменена и допълнена с решение на  Общото събрание  от дата 30.06.2020г)  

В регистъра на ЮЛНЦ се вписват:

1. наименованието и седалището на читалището и източникът на първоначалното му финансиране;

2. уставът;

3. имената на членовете на настоятелството и на проверителната комисия на читалището;

4. името и длъжността на лицето, което представлява читалището;

5. настъпилите промени по т. 1 - 4.

 

(5) (Изменена и допълнена с решение на  Общото събрание  от дата 30.06.2020г)   

Наименованието на НЧ”Родопска искра 1880” трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави. То се изписва на български език. Към наименованието на НЧ“Родопска искра 1880“ се добавя годината на неговото първоначално създаване.

 

 

 

(6) (Изменена и допълнена с решение на  Общото събрание  от дата 30.06.2020г)  

 Седалището на НЧ”Родопска искра 1880” е населеното място, където се намира неговото управление. Адресът на НЧ”Родопска искра 1880” е адресът на неговото управление. Седалището на НЧ”Родопска искра 1880” е: гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолян

 

(7) (Изменена и допълнена с решение на  Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

Всяка промяна в обстоятелствата по ал. 4 трябва да бъде заявена в 14-дневен срок от възникването и.

 

(8) (добавена с решение на Общото събрание от дата 30.06.2020г.) Народните читалища могат да кандидатстват за държавна и/или общинска субсидия след изтичането на едногодишен срок от вписването в регистъра.

 

Чл.6а (добавен с решение на Общото събрание от дата 30.06.2020г.)

(1) Читалищното сдружение се учредява на общо събрание от делегати, избрани от общите събрания на съответните читалища, като всеки делегат може да представлява само едно читалище.

 

(2) Общото събрание на делегатите приема решение за учредяване, устав на читалищното сдружение и избира неговите управителни и контролни органи.

 

(3) Читалищно сдружение се регистрира от съответния окръжен съд без такси по писмено заявление от избрания управителен орган, към което се прилагат:

1. протоколът от общото събрание за учредяване на сдружението;

2. пълномощните на делегатите за учредителното събрание;

3. уставът, подписан от учредителите;

4. трите имена, постоянните адреси и нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват сдружението.

 

(4) За читалищното сдружение се прилагат съответно и изискванията на чл. 9, ал. 5 и 6.

 

(5) В регистъра се вписват:

1. наименованието и седалището на читалищното сдружение;

2. уставът;

3. имената на членовете на управителните и контролните органи на читалищното сдружение;

4. името и длъжността на лицето, което представлява сдружението;

5. настъпилите промени по т. 1 - 4.

 

(6) Читалищното сдружение придобива качеството на юридическо лице с вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

 

Чл.6б (добавен с решение на Общото събрание от дата 30.06.2020г.)

(1)Съюзът на народните читалища провежда конгрес, на който присъстват делегати, представляващи повече от половината от народните читалища, вписани в регистъра по чл. 10. Всеки делегат може да представлява не повече от 5 читалища. На конгреса се приема устав на съюза и се избира председател с мнозинство от половината плюс един от присъстващите.

 

(2) Конгрес се провежда на всеки три години. Конгресът избира председател на Съюза на народните читалища, управителен и контролен орган и приема програмните документи за дейността на съюза.

 

(3) Съюзът на народните читалища се регистрира при условията на този закон в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, без такси, по писмено заявление от избрания управителен орган, към което се прилагат:

1. уставът;

2. пълномощните на лицата, участващи в конгреса;

3. трите имена, единен граждански номер и постоянен адрес на лицата, които представляват съюза;

4. образци от подписите на председателя и на членовете на управителния и на контролния орган.

 

(4) В регистъра по ал. 3 се вписват или обявяват:

1. наименованието и седалището на Съюза на народните читалища;

2. уставът;

3. имената на членовете на управителните и на контролните органи;

4. името на председателя;

5. настъпилите промени по т. 1 - 4.

 

(5) Съюзът на народните читалища придобива качеството на юридическо лице с вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.

 

 Чл.6в (добавен с решение на Общото събрание от дата 30.06.2020г.) 

(1) В Министерството на културата се води регистър на народните читалища и на читалищните сдружения по ред, определен с наредба на министъра на културата. Регистърът е публичен, поддържа се в електронен вид, като достъпът до него е свободен и безплатен, включително онлайн, в машинно четим формат.

 

(2)  В регистъра по ал. 1 се вписват:

1. наименованието на читалището или читалищното сдружение;

2. седалището на читалището или читалищното сдружение и източникът на първоначалното му финансиране;

3. клоновете на читалището;

4. името на лицето, което представлява читалището или читалищното сдружение;

5. ЕИК по БУЛСТАТ;

6. настъпилите промени по т. 1 - 5.

 

(3) Всяко читалищно настоятелство или управителен орган на сдружение в 7 дневен срок от вписването на читалището или читалищното сдружение в  регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подава заявление за вписване в регистъра по ал.1 към заявлението се прилагат данните по ал.2, уставът на читалището или читалищното сдружение, а за сдруженията списък на членуващите в тях читалища. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 

(4) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал.3 извършва вписване и издава удостоверение за вписване в регистъра по ал.1 или отказва вписване. За извършено вписване в регистъра се уведомява служебно за това кмета на общината, където се намира седалището на читалището или читалищното сдружение.

 

(5) На читалищата, които не са вписани в регистъра по ал. 1, не се предоставят субсидии от държавния и общинския бюджет, както и държавно и общинско имущество за ползване.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ

 

 Чл. 7(Изменен и допълнен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

(1) Членовете на НЧ“Родопска искра 1880“ са индивидуални, колективни и почетни.

(2) Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и спомагателни:

1. действителните членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, редовно плащат членски внос и имат право да избират и да бъдат избирани в  ръководството на читалището. Кандидатите за действителни индивидуални членове подават писмено заявление да настоятелството на читалището  с което  декларират, че желаят да станат негови членове, че познават и приемат устава на читалището и ще работят за постигане на поставените цели. Кандидатурите на желаещите да станат членове на читалището  се гласуват на заседание на Настоятелството с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанията на Настоятелството.

2.спомагателните членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани в ръководството на читалището; те имат право на съвещателен глас. Членският внос на спомагателните членове е 50% от определената сума, само в случаите когато не е заплащана такса за дейността, в която участва лицето;

 

(3)Колективните членове съдействат за осъществяване целите на  НЧ“Родопска искра 1880“, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един общ  глас в общото събрание. Колективни членове могат да бъдат:

1. професионални организации;

2. стопански организации;

3. търговски дружества;

4. кооперации и сдружения;

5. културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи.

Колективните членове се приемат по писмено заявление на упълномощения или законен представител  на кандидата за колективно членство и се приемат по реда на  чл.7, ал.2 ,т.1 от Устава.

 

(4)Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги за читалището, изразяващи се както следва в :

1. дарени вкупом парични суми в размер от и над 500 лв.

2.обогатяване на материално-техническата база на читалището с предмети, който ще бъдат в полза на читалището и читалището има нужда от тях

3.дарение на особено ценни материали и книжа

4.при полагане на активни непрестанни грижи за читалището в продължение на 3 години, даващи реални резултати

 

 

(4а)Ръководството на читалището взема решение на заседание на  настоятелството за обявяването на читалищен член за почетен след обстойно обсъждане на заслугите му посочени в ал.4. Ако читалищен член е полагал грижи за читалището, но е накърнил доброто му име, то по решение на читалищното настоятелство губи правото си да бъде обявен за почетен.

 За почетни членове могат да бъдат избирани и членове на ръководните органи на читалището. Почетните членове се записват в специална книга с подписите на цялото читалищно ръководство. По решение на читалищното настоятелство на специална церемония или друго събитие, на избраният за почетен член се връчват удостоверение и плакет.

 

(5)Членството в читалището е свободно. Приемането на нови членове в читалището става с писмено заявление до председателя, придружено заедно с декларация по ЗЗЛД по образец в офиса на председателя и секретаря на читалището. След входирането на документите на новоприетия член се връчва устава на читалището, с който трябва да се запознае обстойно, да спазва стриктно и да заплати съответния членски внос за годината, в която е станал член.

 

(6) При желание за отказ от членство, всеки член е длъжен да подаде при секретаря или председателя на читалището, лично, чрез Български пощи или друга спедиторска фирма, заявление за отказ в свободен текст. В случай, че читалищен член реши да се откаже от членството си трябва да го направи преди 1 март или след проведено отчетно или отчено-изборно събрание, като  е длъжен да заплати членският си внос за същата година в която се отказва от членство.

 

(7)Индивидуалните, колективните и почетните членове на НЧ”Родопска искра 1880” имат следните права:

1. Да избират и да бъдат избирани в ръководството на читалището

2.Да получават информация за дейността на читалището и за решенията на неговите органи

3.Да участват в обсъждането на въпроси, свързани с дейността на читалището.

4. Всеки член може да бъде упълномощен от не повече от двама читалищни членове, за да ги представлява в общото събрание. Пълномощните трябва да бъдат нотариално заверени и преди събранието да бъдат представени оригиналите на  читалищното настоятелство.

 

(8) Индивидуалните, колективните и почетните членове на НЧ”Родопска искра 1880” имат следните задължения:

1. Да спазват устава на читалището

2.Да плащат редовно членския си внос до 10 Март всяка година на председателя или секретаря

3.Да пазят и обогатяват читалищното имущество

4.Да защитават престижа и интересите на читалището

5.Да не въвличат читалището умишлено в спорове с трети страни

6.Да присъстват на събрания на читалището, които се провеждат ежегодно в края на месец март или при създала се извънредна ситуация в друг месец от годината.

 

(9) На индивидуалните, колективните и почетните членове на НЧ”Родопска искра 1880” членството се прекратява по решение на читалищното настоятелство с мотивирано писмо до общото събрание при извършено сериозно нарушение накърняващо доброто име на читалището!

Ако при проведено отчетно или отчетно изборно събрание при липса на определения нужен кворум за изключване на читалищен член за сериозно нарушение, след събранието се изготвя актуален списък на читалищните членове, в който се подписват всички членове съгласни с решението на читалищното настоятелство за изключване на читалищния член.

Членството и правомощията на читалищен член се прекратяват до провеждане на общо събрание, на което се гласува  изключването му .

 

 Членството се прекратява при:

1.  неплатен годишен членски внос  или системно отсъствие от читалищните събрания или заседание на читалищните органи

2. по писмена молба на лицето.

3. системно неспазване или грубо нарушаване на Устава и Правилника за вътрешен ред на читалището;

4.  Със смъртта или при поставяне лица под пълно запрещение.

5. При прекратяване на юридическото лице.

6.нелоялност, злонамерено и непристойно поведение уронващо авторитета и доброто име на читалището и неговото ръководство.

7. посегателство(кражба/и, обсебване, унищожаване и повреждане и други) върху имущество, собственост на читалището

8.при отказ за плащане на членския си внос след обявения срок в ал.8 т.2 при повторна покана в срок до края на месец април същата година.

 

             Читалищното настоятелство по свое решение може да прекрати членството на читалищни членове на момента по точки 1 и 8 от ал.9 без съгласуване с общото събрание, но задължително го уведомява за това свое решение .

 

(10) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване на читалището.

 

 

Чл.8(Изменен и допълнен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

Органи на НЧ“Родопска искра 1880“ са общото събрание, настоятелството и проверителната комисия.

 

Чл. 9.( Изменен и допълнен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

(1) Върховен орган на НЧ“Родопска искра 1880“ е общото събрание.

 

(2) Общото събрание на НЧ“Родопска искра 1880“ се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.

 

Чл. 10.(1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2.избира и освобождава членовете на настоятелството, проверителната комисия и председателя;

3. приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на читалището;

4. изключва членове на читалището;

5. определя основни насоки на дейността на читалището;

6. взема решение за членуване или за прекратяване на членството в читалищно сдружение;

7. приема бюджета на читалището;

8. приема годишния отчет до 30 март на следващата година;

9.(Изменена и допълнена с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г)Определя размера на членския внос 5 лева за всички действителни членове и 10 лева за колективен членски внос за групите със спомагателни членове.

10. отменя решения на органите на читалището;

11. взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с общината;

12. взема решение за прекратяване на читалището;

13. взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове.

ал.2 Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

 

Чл.11. (Изменен и допълнен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

(1) Редовно общо събрание на читалището се свиква от настоятелството най-малко веднъж годишно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с право на глас. При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание, до 15 дни от постъпването на искането проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.

 

(2) Поканата за Общо събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис лично,  a при невъзможност да бъде връчена лично, чрез български пощи с обратна разписка или спедиторска фирма с обратна разписка. Тя трябва да бъде връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и на други общо-достъпни места в общината, където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена поканата за събранието.

 

(3).Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.

 

(4) Решенията по чл. 10, ал. 1, т. 1, 4, 10, 11 и 12 се вземат с мнозинство най-малко две трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

 

(5) Две трети от членовете на общото събрание на НЧ“Родопска искра 1880“ могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на читалището за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона или устава.

 

(6) Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

 

 

(7) Прокурорът може да иска от окръжния съд по седалището на читалището да отмени решение на общото събрание, което противоречи на закона или устава, в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.)

 

Чл.12(Изменен и допълнен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

(1) Изпълнителен орган на читалището е настоятелството, което се състои от 5 (пет) члена, включително с председателя, избрани за срок от 3 години. Същите да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

 

(2) Настоятелството:

1. свиква общото събрание;

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава щата му;

4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището;

5. назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика.

6.Взема решения за отдаване на имоти под наем;

7. Приема членове на читалището, въз основа на подадена писмена молба;

8. Работи за увеличаване членовете на читалището и следи за спазване броя на числения им състав според ЗНЧ;

9. Направлява основната дейност на читалището, като спазва законите и се ръководи от Устава, решенията на Общото събрание и собствените си решения;

10. Взема решения за освобождаване и назначаване на работещите щатни и хонорувани служители на читалището, съобразно бюджета,

11. Взема решения за сключване на договори с други физически и юридически лица и разкриване на съвместни културно-образователни дейности, в съответствие с Устава и бюджета на читалището;

12. Взема решения за морално и материално стимулиране, награждава спонсори, партньори, изявени дейци в читалищната дейност, редовни читатели, възпитаници и самодейци е грамоти, плакети и др., з съответствие с Устава и бюджета на читалището;

13. Внася предложение в Община Чепеларе и други органи и организации за строителство, реконструкция, модернизация, поддръжка, ремонт и обзавеждане на материалната база, за създаване на материални, морални, финансови и социални условия за развитие на дейностите;

 

(3) Настоятелството взема решение с мнозинство повече от половината на членовете си.

 

(4) Настоятелството провежда заседания най-малко 1 /един/ път на четири месеца и работи при пълна прозрачност. Заседанията са редовни, когато на тях присъстват повече от половината му членове. Протоколите от заседанията на Настоятелството се подписват от присъствалите членове. Ако има подпис с особено мнение се мотивира писмено.

 

Чл.13. (Изменен и допълнен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

(1) Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира от общото събрание за срок от 3 години.

 

(2) Председателят

1. организира дейността на читалището съобразно закона, устава и решенията на общото събрание;

2. представлява читалището;

3. свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание;

4. отчита дейността си пред настоятелството;

5. сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на настоятелството.

6.председателят е щатна длъжност

7. изготвя протоколите от заседанията на настоятелството, отчетно и отчетно-изборните събрания заедно с протоколчика на събранията.

8. ако при проведено отчетно-изборно събрание бъде избрано ново ръководство, стария председателя заедно с читалищното настоятелство, подготвят всички документи нужни за пререгистрацията на читалището и продължава да заема тази длъжност заедно с настоятелството докато не бъде вписано в Агенцията по вписванията новоизбраното ръководство.

9. Заверява разходните документи и контролира работата на читалищния Секретар;

 

 (3) Когато поради смърт, трайна физическа невъзможност или подаване на оставка, Председателят на читалището престане да изпълнява задълженията си, или когато поради същите причини Настоятелството или Проверителната комисия останат с по-малко членове от предвидените в този Устав, в срок от три месеца Общото събрание избира нов Председател или попълва състава на съответния орган.

 

Чл.13а(Изменен и допълнен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

(1) Секретарят на читалището:

1. организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;

2. организира текущата основна и допълнителна дейност;

3. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;

4. представлява читалището заедно и поотделно с председателя.

5. Отчита дейността си пред Настоятелството.

 

(2)Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.

 

(3) С изтичане на мандата на Настоятелството, трудовият договор на Секретаря на читалището не се прекратява автоматично.

 

Чл.14(Изменен и допълнен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

(1) Проверителната комисия се състои най-малко от трима членове, избрани за срок от 3 години

 

(2) Членове на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудово правни отношения с читалището или са роднини на членове на настоятелството, на председателя или на секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

 

(3) Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на закона, устава  и решенията на общото събрание.

 

(4) При констатирани нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление - и органите на прокуратурата.

 

(5) Членовете на Проверителната комисия могат да присъстват на заседанията на Настоятелството само със съвещателен глас.

 

Чл.15 Не могат да бъдат избирани за членове на настоятелството и на проверителната комисия, и за секретари лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

 

Чл.16 (Изменен и допълнен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят, декларират частните си интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Декларациите се обявяват на интернет страницата на НЧ“Родопска искра 1880“.

 

Чл.16а (Изменен и допълнен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

Членовете на настоятелството и проверителната комисия могат да получава възнаграждение   по решение на настоятелството.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл.17 (Изменен и допълнен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

(1)Имуществото на НЧ“Родопска искра 1880“ се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, ценни книжа, други права и задължения, дълготрайни и малотрайни материални активи, дарени, придобити със собствени средства или предоставени за стопанисване от Община Чепеларе.

 

(2)Членовете на Настоятелството, Председателя, Секретаря и Проверителната комисия нямат право на възмездно или безвъзмездно предоставяне за лично ползване на читалищно имущество.

 

Чл.18 (Изменен и допълнен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

НЧ“Родопска искра 1880“ може да получава допълнителна субсидия.

 

Чл.19 (Изменен и допълнен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

(1)Читалищата набират средства от следните източници:

1. членски внос;

2. културно-просветна и информационна дейност;

3. субсидия от държавния и общинските бюджети;

4. наеми от движимо и недвижимо имущество;

5. дарения и завещания;

6.такси за участия в курсове и школи

7. други приходи.

 

(2) Предвидените по ал.1 т.З средства за читалищна дейност се разпределят от комисия с участието на представител на съответната община и представител на Читалището и се предоставят на читалището за самостоятелно управление.

 

Чл.20 (Изменен и допълнен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

(1)Предложенията за годишната субсидия за читалищата по общини, нормативите и механизмът за нейното разпределяне се разработват от Министерството на културата съгласувано с областните администрации и общините.

 

(2)С решение на общинския съвет читалищата могат да се финансират допълнително над определената по ал. 1 субсидия със средства от собствените приходи на общината.

 

Чл.21 Гласуваната от общинския съвет субсидия за народните читалища, определена на основата на нормативи и по реда на ал. 2, не може да се отклонява от общината за други цели.

 

Чл.22.(1) Предвидените по държавния и общинския бюджет средства за читалищна дейност се разпределят между читалищата от комисия с участието на представители на съответната община,на всяко читалище от общината и се предоставят на читалищата за самостоятелно управление.

 

(2) при недостиг на средства за ремонт и поддръжка на читалищната сграда, средства се осигуряват от общинския съвет.

 

Чл.23 (Изменен и допълнен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г).

(1) НЧ“Родопска искра 1880“ не може да отчуждава недвижими вещи и да учредява ипотека върху тях.

 

(2) Движими вещи могат да бъдат отчуждавани залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на настоятелството.

 

Чл.24 Недвижимото и движимото имущество, собственост на читалищата, както и приходите от него не подлежат на принудително изпълнение освен за вземания, произтичащи от трудови правоотношения.

 

Чл. 25. (Изменен и допълнен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

(1) Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание.

 

(2) Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в общината, на чиято територия се намира читалището.

 

Чл.26(1)Председателите на народните читалища  на територията на общината ежегодно в срок до 10 ноември представят на кмета на общината, предложения за своята дейност през следващата година.

 

(2) Кметът на общината внася направените предложения в общински съвет, който приема годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на общината.

 

(3) Предложенията по ал.2 се изпълнява от читалищата въз основа на финансово обезпечени договори, сключени с кмета на общината.

 

(4) Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал.2 и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.

 

(5) Докладите по ал.4 на читалищата на една община се обсъждат от общинския съвет на първото открито заседание след 31 март с участието на представителите на народните читалища-вносители на докладите.

 

 

ГЛАВА ПЕТА.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.27 (Изменен и допълнен с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

(1) Читалището може да бъде прекратено по решение на общото събрание, вписано в  регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията. То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на окръжния съд, ако:

1. дейността му противоречи на закона, устава и добрите нрави;

2. имуществото му не се използва според целите и предмета на дейността на читалището;

3. е налице трайна невъзможност читалището да действа или не развива дейност за период две години. В тези случаи министърът на културата изпраща сигнал до прокурора за констатирана липса на дейност на читалище;

4. не е учредено по законния ред;

5. е обявено в несъстоятелност.

 

(2) Прекратяването на читалището по решение на окръжния съд може да бъде постановено по искане на прокурора. направено самостоятелно или след подаден сигнал от министъра на културата

 

(3) Прекратяването на читалището по искане на прокурора се вписва служебно.

 

Чл.28 Читалищното сдружение ,в което членува прекратеното читалище, не може да претендира за разпределянето на имуществото на това читалище.

 

Чл.28а (добавен с решение на Общото събрание от дата 30.06.2020г.)

При прекратяване на читалищно сдружение се прилагат съответно чл. 27 и чл.28.

 

Чл.29 За неуредените в този закон случаи се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел.

 

ГЛАВА ШЕСТА.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.30. Председател или секретар на читалище, който предостави имущество в нарушение на чл.3, ал.4, се наказва с глоба в размер на 500 до 1 000 лв. И с лишаване от право да заема изборна длъжност в читалището за срок от пет години.

 

Чл.31 Председател на читалище или представляващ читалищно сдружение, който не заяви вписване в регистъра на читалищата или читалищните сдружения в срока по чл.10, ал.3, се наказва с глоба от 150 до 300 лв.

 

Чл,32  Председател на читалище, който не представи доклад за изпълнение на читалищните дейности и за изразходваните от бюджета средства в срока по чл.26, ал.4, се наказва с глоба от 150 до 300лв.

 

Чл.33.(1) нарушенията се установяват с актовете на:

1. Оправомощени от министъра на културата длъжностни лица-за нарушенията по чл.31;

2.кмета на съответната община или оправомощени от него длъжностни лица-за нарушения по чл.30 и 32;

 

(2)Наказателните постановления се издават от министъра на културата или  от оправомощен от него заместник-министър, съответно от кмета на общината.

 

(3)Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на закона на административните нарушения и наказания.

 

(4)Събраните глоби за нарушения по чл. 31 се внасят в националния фонд „култура”.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(Изменени и допълнени с решение на Общото събрание  от дата 30.06.2020г)

 

         1.Основен отличителен знак на НЧ“Родопска искра 1880“ освен годината на основаване е и логото. То изобразява разтворена книга символизираща знанието и библиотечното дело, на която книга на лявата страница е изписана датата и месеца на основаването на читалището 1 Януари, а в дясната страница 1880г. годината на основаването. В средата на книгата е изобразен запален факел,символизиращ пламенното начало и раждането на читалището. Върху книгата е изписан надписа с главни букви „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ“, а между този надпис върху горящия факел са изобразени лира, маска „сълза и смях“ символизиращи художествената самодейност. Под книгата с главни букви „РОДОПСКА ИСКРА“ е изписано името на читалището, а под него с главни букви „ЧЕПЕЛАРЕ“, населеното място, в което се намира то.

 

          2.  Знамето на НЧ“Родопска искра 1880“ е двулицево с червен цвят а по края е обшито със златисти ресни! На лицевата страна в горната част е избродирано името на читалището НЧ“Родопска искра 1880“, а под него логото описано в точка 1. Под логото е избродиран и надписа „ИСТОРИЯ-КУЛТУРА-ТРАДИЦИИ“ символизиращ едновековната му история. На гърба на знамето  в лавров венец са избродирани годината на основаването на читалището 1880, годините на започване и завършване на строежа на първата читалищна сграда 1897-1912, и годините на започване и завършване на строежа на сегашната втора читалищна сграда 1939-1940г.

 

          3.НЧ“Родопска искра 1880“ има кръгъл печат с надпис в окръжност: „Народно читалище „Родопска искра 1880“ –ЧЕПЕЛАРЕ, а в средата логото на читалището.

          4.Рождената дата на читалището е 1 януари

          5.Празник на читалището е 24 май.

          6.Първи март е ден на самодееца

 

          7.ТОЗИ УСТАВ Е ИЗГОТВЕН ВЪЗОСНОВА НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА действащ към дата 30.06.2020г.

 

          8. ТОЗИ УСТАВ Е ПРИЕТ НА СЪБРАНИЕ НА НЧ”РОДОПСКА ИСКРА 1880”-ЧЕПЕЛАРЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17 МАРТ 2010 ГОДИНА и е изменен и допълнен  с решение на Общото събрание на НЧ”РОДОПСКА ИСКРА 1880”-ЧЕПЕЛАРЕ проведено на дата 30.06.2020г.

 

         

 

 

                                                                                                    

 

         

                                                                                             Председател:……………………………….

(АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ)


           ДАРИ ЛЕСНО С PayPal
        ДАРИ С БАНКОВ ПРЕВОД
      ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВА
            НА ЧИТАЛИЩЕТО:
  •    Сметка IBAN:       BG38STSA93000005297352
  •    Банков код BIC:   STSABGSF
  •    Титуляр:              НЧ "РОДОПСКА ИСКРА" 1880
  •    Банка:                    Банка ДСК