УСТАВ

У  С  Т  А  В

НА  НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ „РОДОПСКА  ИСКРА 1880” ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ - ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ - ОБЛАСТ СМОЛЯН


            НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА СА ПЪРВИТЕ И НАЙ-СТАРИТЕ ОРГАНИЗИРАНИ СТРУКТУРИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ.ТЕ СА УНИКАЛНИ ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ ГРАЖДАНСКИ ДОБРОВОЛНИ ОБЕДИНЕНИЯ,ПОЯВИЛИ СЕ ДАЛЕЧ ПРЕДИ ВСИЧКИ ПОЗНАТИ ДНЕС НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,ЗАЕМАЩИ ОСОБЕНО МЯСТО В НАШАТА ИСТОРИЯ И ИМАЩИ СЪЩЕСТВЕНА РОЛЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ЦЕННОСТИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО У НАС.
            ЧИТАЛИЩАТА СА БЕЗСПОРНО ПРИПОЗНАТИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО КАТО УСТОЙЧИВИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ИМАТ СПЕЦИФИЧНА МИСИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ЦЕННОСТИ НА НАЦИЯТА.
            В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ,ЗАПАЗВАЙКИ СВОЯТА СОЦИАЛНА ЛЕГИТИМНОСТ И ГЪВКАВОСТ,ПРОСТИРАЙКИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА,ЧИТАЛИЩАТА СА ПРИЗОВАНИ ДА ОТКЛИКНАТ НА НОВИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО.
            ДОБРАТА ПРАВНА РАМКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧИТАЛИЩА Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПЪЛНОЦЕННОТО ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА МИСИЯТА НА ТЕЗИ ОРГАНИЗАЦИИ КАТО ПАЗИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА КУЛТУРА И ИДЕНТИЧНОСТ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ДНЕШНИЯ ДЕН,СВЪРЗАНИ С НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,МОДЕРНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ И ГЛОБАЛНОТО ОБЩУВАНЕ.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ.1. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”РОДОПСКА ИСКРА 1880” Е ТРАДИЦИОННО САМОУПРАВЛЯВАЩО СЕ КУЛТУРНО ПРОСВЕТНО СДРУЖЕНИЕ  В ГР. ЧЕПЕЛАРЕ, КОЕТО ИЗПЪЛНЯВА И ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ЗАДАЧИ. В ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕТО МОГАТ ДА УЧАСТВУВАТ ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА БЕЗ ОГЛЕД НА ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЗРАСТ И ПОЛ,ПОЛИТИЧЕСКИ И РЕГИЛИОЗНИ ВЪЗГЛЕДИ И ЕТНИЧЕСКО САМОСЪЗНАНИЕ.
/1/ ЧИТАЛИЩЕТО Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.
ЧЛ.2./1/ ЦЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО ЧИТАЛИЩЕ СА ДА ЗАДОВОЛЯВА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС:
1. РАЗВИТИЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ,СОЦИАЛНАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО;
2. ЗАПАЗВА ОБИЧАИТЕ И ТРАДИЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД;
3. РАЗШИРЯВА ЗНАНИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ГИ ПРИОБЩАВА КЪМ ЦЕННОСТИТЕ И ПОСТИЖЕНИЯТА НА НАУКАТА,ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА;
4. ВЪЗПИТАВА И УТВЪРЖДАВА НАЦИОНАЛНОТО САМОСЪЗНАНИЕ;
5. ОСИГУРЯВА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ .
/2/ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО АЛ.1 ЧИТАЛИЩЕТО ИЗВЪРШВА ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ КАТО:
1. УРЕЖДА И ПОДДЪРЖА БИБЛИОТЕКИ, ЧИТАЛНИ, ФОНО-ФИЛМО И ВИДИОТЕКИ, КАТО И СЪЗДАВА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ИНФОРМАЦИОННИ МРЕЖИ ;
2. РАЗВИВА И ПОДПОМАГА ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО;
3. ОРГАНИЗИРА ШКОЛИ, КУРСОВЕ, КЛУБОВЕ, КИНА И ВИДЕО-ПОКАЗ, ПРАЗНЕНСТВА, КОНЦЕРТИ, ЧЕСТВАНИЯ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ;
4. СЪБИРА И РАЗПРОСТРАНЯВА ЗНАНИЯ ЗА РОДНИЯ КРАЙ;
5. СЪЗДАВА И СЪХРАНЯВА МУЗЕЙНИ КОЛЕКЦИИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО;
6. ПРЕДОСТАВЯ КОМПЮТЪРНИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ;
7. ОСИГУРЯВА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ;
8. СЪЗДАВА И ПОДДЪРЖА ИНФОРМАЦИОННИ МРЕЖИ;
9. МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ;
/3/ НАРОДНОТО ЧИТАЛИЩЕ МОЖЕ ДА РАЗВИВА И ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ,СВЪРЗАНА С ПРЕДМЕТА НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КАТО ИЗПОЛЗВА ПРИХОДИТЕ ОТ НЕЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ В УСТАВА ЦЕЛИ
НАРОДНОТО ЧИТАЛИЩЕ НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ПЕЧАЛБА
/4/НАРОДНОТО ЧИТАЛИЩЕ НЯМА ПРАВО ДА ПРЕДОСТАВЯ СОБСТВЕНО ИЛИ ПОЛЗВАНО ОТ ТЯХ ИМУЩЕСТВО ВЪЗМЕЗДНО ИЛИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО:
1. ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ И НОЩНИ ЗАВЕДЕНИЯ;
2. ЗА ДЕЙНОСТ НА НЕ РЕГИСТРИНАНИ ПО ЗАКОНА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕ СТОПАНСКА ЦЕЛ НА ТАКИВА ОБЩНОСТИ;
3. ЗА ПОСТОЯННО ПОЛЗВАНЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ;
4. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЯ, ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО И ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ И ЧЛЕНОВЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА.
ЧЛ.3/1/ НАРОДНОТО ЧИТАЛИЩЕ МОЖЕ ДА СЕ СДРУЖАВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОИТЕ ЦЕЛИ, ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ЗАКОНА.
/2/ ЧИТАЛИЩНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НЯМАТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВАТ И ДА СЕ РАЗПОРЕЖДАТ С ИМУЩЕСТВОТО НА НАРОДНОТО ЧИТАЛИЩЕ, КОИТО СА ТЕХНИ ЧЛЕНОВЕ.

ГЛАВА ВТОРА
УЧРЕДЯВЯНЕ НА ЧИТАЛИЩА, ЧИТАЛИЩНИ СДРУЖЕНИЯ 

ЧЛ.4./1/ ЧИТАЛИЩЕ МОГАТ ДА УЧРЕДЯТ НАЙ-МАЛКО 50 ДЕЕСПОСОБНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ВЗЕМАТ РЕШЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ.
/2/УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА УСТАВ НА ЧИТАЛИЩЕТО И ИЗБИРА НЕГОВИТЕ ОРГАНИ. УСТАВЪТ УРЕЖДА:
1. НАИМЕНОВАНИЕТО;
2. СЕДАЛИЩЕТО;
3. ЦЕЛИТЕ;
4. ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ;
5. ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ, ТЕХНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ, НАЧИН НА ИЗБИРАНЕТО ИМ, РЕДА ЗА СВИКВАНЕТО ИМ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ;
6. НАЧИН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО, КАКТО И РЕДА ЗА СВИКВАНЕТО ИМ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ.
/3/ ЧИТАЛИЩЕТО МОЖЕ ДА ОТКРИВА КЛОНОВЕ В БЛИЗКИ КВАРТАЛИ, ЖИЛИЩНИ РАЙОНИ И СЕЛА, В КОИТО НЯМА ДРУГИ ЧИТАЛИЩА
ЧЛ.6./1/ ЧИТАЛИЩЕТО ПРИДОБИВА КАЧЕСТВО НА ЮРОДИЧЕСКО ЛИЦЕ С ВПИСВАНЕТО МУ В РЕГИСТЪРА ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И ОКРЪЖНИЯ СЪД, В ЧИЙТО РАЙОН Е СЕДАЛИЩЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО.
/2/ ДЕЙСТВИЯТА НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ИМЕТО НА НАРОДНОТО ЧИТАЛИЩЕ ДО ДЕНЯ НА ВПИСВАНЕТО, ПОРАЖДАТ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ САМО НА ЛИЦАТА, КОИТО СА ГИ ИЗВЪРШИЛИ.ЛИЦАТА, СКЛЮЧИЛИ СДЕЛКАТА ,ОТГОВАРЯТ СОЛИДАРНО ЗА ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
/3/ ВПИСВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА В РЕГИСТЪРА НА ОКРЪЖНИЯ СЪД СЕ ИЗВЪРШВА БЕЗ ТАКСИ ПО ПИСМЕНА МОЛБА ОТ НАСТОЯТЕЛСТВОТО, КЪМ КОЯТО СЕ ПРИЛАГАТ:
1. ПРОТОКОЛ ЗА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ;
2. УСТАВЪТ НА ЧИТАЛИЩЕТО ПОДПИСАН ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ;
3. НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИСИТЕ НА ЛИЦЕТО, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ЧИТАЛИЩЕТО И ВАЛИДНИЯТ ПЕЧАТ НА ЧИТАЛИЩЕТО.
/4/ НАИМЕНОВАНИЕТО НА НАРОДНОТО ЧИТАЛИЩЕ НЕ ТРЯБВА ДА ВЪВЕЖДА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ И ДА НЕ НАКЪРНЯВА ДОБРИТЕ НРАВИ. ТО СЕ ИЗПИСВА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, КЪМ НАИМЕНОВАНИЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО СЕ ДОБАВЯ ГОДИНАТА НА НЕГОВОТО ПЪРВОНАЧАЛНО СЪЗДАВАНЕ.
/5/ СЕДАЛИЩЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО Е НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, КЪДЕТО СЕ НАМИРА НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ. АДРЕСЪТ НА  ЧИТАЛИЩЕТО Е АДРЕСА НА НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ.
/6/ ВСЯКА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА РО АЛ.4 ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЯВЕНА В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ВЪЗНИКВАНЕТО И.
/7/ ВСЯКО ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ИЛИ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА СДРУЖЕНИЕ В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ ВПИСВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО ИЛИ ЧИТАЛИЩНОТО СДРУЖЕНИЕ В СЪДЕБНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО АЛ.1. КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ ДАННИТЕ ПО АЛ.2, УСТАВЪТ НА ЧИТАЛИЩЕТО ИЛИ ЧИТАЛИЩНОТО СДРУЖЕНИЕ, А ЗА СДРУЖЕНИЯТА-СПИСЪК НА ЧЛЕНУВАЩИТЕ В ТЯХ ЧИТАЛИЩА.
ЧЛ.7./1/ МИНИСТЪРЪТ НА КУЛТУРАТА ИЛИ ОПРАВОМОЩЕНО ОТ НЕГО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО АЛ.1 И УВЕДОМЯВА СЛУЖЕБНО ЗА ТОВА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, КЪДЕТО СЕ НАМИРА СЕДАЛИЩЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО ИЛИ ЧИТАЛИЩНОТО СДРУЖЕНИЕ.
/2/ НАРОДНОТО ЧИТАЛИЩЕ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ЗА ДЪРЖАВНА/ИЛИ ОБЩИНСКА СУБСИДИЯ СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА ЕДНОГОДИШЕН СРОК ОТ ВПИСВАНЕТО В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ.10.
/3/ НА ЧИТАЛИЩАТА, КОИТО НЕ СА ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА ПО АЛ.1, НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ СУБСИДИИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, КАКТО И ДЪРЖАВНО И ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ.

ГЛАВА   ТРЕТА
УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛ.7./1/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО СА ИНДИВИДУАЛНИ, КОЛЕКТИВНИ И ПОЧЕТНИ.
/2/ ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.ТЕ БИВАТ ДЕЙСТВИТЕЛНИ И СПОМАГАТЕЛНИ:
1. ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ СА ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ, КОИТО УЧАСТВУВАТ В ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕТО, РЕДОВНО ПЛАЩАТ ЧЛЕНСКИ ВНОС И ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБИРАТ И БЪДАТ ИЗБИРАНИ;
2. СПОМАГАТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ СА ЛИЦА ДО 18 ГОДИНИ, КОИТО НЯМАТ ПРАВО ДА ИЗБИРАТ И ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИТЕ ИМАТ ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС.
/3/ КОЛЕКТИВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ СЪДЕЙСТВАТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО, ПОДПОМАГАТ ДЕЙНОСТИТЕ, ПОДДЪРЖАНЕТО И ОБОГАТЯВАНЕТО НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И ИМАТ ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ МОГАТ ДА БЪДАТ:                                   
1. ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ;
2. СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ;
3. ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;
4. КООПЕРАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ;
5. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ И ЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБОВЕ И ТВОРЧЕСКИ КОЛЕКТИВИ.
/4/ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ МОГАТ ДА БЪДАТ И БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ЗАСЛУГИ ЗА ЧИТАЛИЩЕТО.
ЧЛ.8. ОРГАНИ НА ЧИТАЛИЩЕТО СА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, НАСТОЯТЕЛСТВОТО И ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ.
ЧЛ.9./1 ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ЧИТАЛИЩЕТО Е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
/2/ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО СЕ СЪСТОИ ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО, ИМАЩИ ПРАВО НА ГЛАС.
ЧЛ.10./1/ ОБШОТО СЪБРАНИЕ:
1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА УСТАВА;
2. ИЗБИРА И ОСВОБОЖДАВА ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО, ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ;
3. ПРИЕМА ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕТО;
4. ИЗКЛЮЧВА ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО;
5. ОПРЕДЕЛЯ ОСНОВНИТЕ НАСОКИ НА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕТО;
6. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ЧЛЕНУВАНЕ И ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В ЧИТАЛИЩНОТО СДРУЖЕНИЕ;
7. ПРИЕМА БЮДЖЕТА НА ЧИТАЛИЩЕТО;
8. ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ДО ЗО МАРТ НА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА;
9. ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС ;1.00 ЛВ ЗА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ И 10.00ЛВ. КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА ГРУПИТЕ СЪС СПОМАГАТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ;
10. ОТМЕНЯ РЕШЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО;
11. ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КЛОНОВЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО СЛЕД СЪГЛАСУВАНЕ С ОБЩИНАТА;
12. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО;
13. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНАСЯНЕ ДО СЪДА НА НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ДЕЙСТВИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ИЛИ ОТДЕЛНИ ЧИТАЛИЩНИ ЧЛЕНОВЕ.
/2/ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ЧИТАЛИЩЕТО.
ЧЛ.11. РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО СЕ СВИКВА ОТ НАСТОЯТЕЛСТВОТО НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ ГОДИШНО. ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СВИКАНО ПО РЕШЕНИЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО,ПО ИСКАНЕ НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ИЛИ НА ЕДНА ТРЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО С ПРАВО НА ГЛАС. ПРИ ОТКАЗ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО ДА СВИКА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, ДО 15 ДНИ ОТ ПОСТЪПВАНЕ НА ИСКАНЕТО, ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ИЛИ ЕДНА ТРЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО С ПРАВО НА ГЛАС, МОГАТ ДА СВИКАТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ ОТ СВОЕ ИМЕ.
/1/ ПОКАНАТА ЗА СЪБРАНИЕТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ДНЕВНИЯ РЕД, ДАТАТА, ЧАСА И МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕТО МУ И КОЙ ГО СВИКВА. ТЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВРЪЧЕНА НЕ ПО-КЪСНО ОТ 7 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕТО. В СЪЩИЯ СРОК НА ВРАТАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО И НА ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНИ МЕСТА В ОБЩИНАТА, КЪДЕТО Е ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕТО, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЛЕПЕНА ПОКАНАТА ЗА СЪБРАНИЕТО.
/2/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Е ЗАКОННО, АКО ПРИСЪСТВУВАТ НАЙ-МАЛКО ПОЛОВИНАТА ОТ ИМАЩИ ПРАВОТО НА ГЛАС ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО.ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ СЪБРАНИЕТО СЕ ОТЛАГА С ЕДИН ЧАС. ТОВА СЪБРАНИЕ Е ЗАКОННО, АКО НА НЕГО ПРИСЪСТВУВАТ НЕ ПО- МАЛКО ОТ ЕДНА ТРЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ ПРИ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ И НЕ ПО-МАЛКО ОТ ПОЛОВИНАТА ПЛЮС ЕДИН ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ.
/3/ РЕШЕНИЯТА ПО ЧЛ.10, АЛ.1 Т. 1,4,10,11 И 12 СЕ ВЗЕМАТ С МНОЗИНСТВО НАЙ-МАЛКО ДВЕ ТРЕТИ ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ. ОСТАНАЛИТЕ РЕШЕНИЯ СЕ ВЗЕМАТ С МНОЗИНСТВО ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ПРИСЪСТВУВАЩИ ЧЛЕНОВЕ.
/4/ ДВЕ ТРЕТИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАРОДНОТО ЧИТАЛИЩЕ МОГАТ ДА ПРЕДЯВЯТ ИСК ПРЕД ОКРЪЖЕН СЪД ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, АКО ТО ПРОТИВОРЕЧИ НА ЗАКОНА ИЛИ УСТАВА.
/5/ ИСКЪТ СЕ ПРЕДЯВЯВА В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ УЗНАВАНЕТО НА РЕШЕНИЕТО, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ ЕДНА ГОДИНА ОТ ДАТАТА НА ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕТО.
ЧЛ.12./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН НА ЧИТАЛИЩЕТО Е НАСТОЯТЕЛСТВОТО,КОЕТО СЕ СЪСТОИ ОТ 7 ЧЛЕНА, ИЗБРАНИ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ. СЪЩИТЕ ДА НЯМАТ РОДНИНСКИ ВРЪЗКИ ПО ПРАВА И СЪРЕБРЕНА ЛИНИЯ ДО ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН.
/2/ НАСТОЯТЕЛСТВОТО:
1. СВИКВА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;
2. ОСИГУРЯВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;
3. ПОДГОТВЯ И ВНАСЯ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ЧИТАЛИЩЕТО И УТВЪРЖДАВА ЩАТА МУ;
4. ПОДГОТВЯ И ВНАСЯ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕТО;
5.НАЗНАЧАВА СЕКРЕТАРЯ НА ЧИТАЛИЩЕТО И УТВЪРЖДАВА ДЛЪЖНОСТНАТА МУ ХАРАКТЕРИСТИКА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЧИТАЛИЩЕТО Е ЧЛЕН НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО И СЕ ИЗБИРА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА СРОК ОТ З ГОДИНИ И Е ЩАТНА ДЛЪЖНОСТ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ:
1. ОРГАНИЗИРА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕТО СЪОБРАЗНО ЗАКОНА, УСТАВА И РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;
2. ПРЕДСТАВЛЯВА ЧИТАЛИЩЕТО;
3. СВИКВА И РЪКОВОДИ ЗАСЕДАНИЯТА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;
4. ОТЧИТА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД НАСТОЯТЕЛСТВОТО;
5. СКЛЮЧВА И ПРЕКРАТЯВА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ СЪОБРАЗНО БЮДЖЕТА НА ЧИТАЛИЩЕТО И ВЪЗ ОСНОВА РЕШЕНИЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО;
6. ЕЖЕГОДНО В СРОК ДО 10 НОЕМВРИ ПРЕДСТАВЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА.
ЧЛ.13А/1/ СЕКРЕТАРЯТ НА ЧИТАЛИЩЕТО:
1. ОРГАНИЗИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕШЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА;
2. ОРГАНИЗИРА ТЕКУЩАТА ОСНОВНА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ;
3. ОТГОВАРЯ ЗА РАБОТАТА НА ЩАТНИЯ И ХОНОРУВАНИЯ ПЕРСОНАЛ;
4. ПРЕДСТАВЛЯВА ЧИТАЛИЩЕТО ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.
/2/СЕКРЕТАРЯТ НЕ МОЖЕ ДА Е В РОДНИНСКИ ВРЪЗКИ С ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО И НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ПРАВА И И ПО СЪРЕБРЕНА ЛИНИЯ ДО ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН, КАКТО ДА БЪДЕ СЪПРУГ/СЪПРУГА/НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЧИТАЛИЩЕТО.
ЧЛ.14./1/ ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ СЕ СЪСТОИ НАЙ-МАЛКО ОТ ТРИМА ЧЛЕНОВЕ, ИЗБРАНИ ЗА СРОК ОТ 3 ГОДИНИ.
/2/ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЛИЦА, КОИТО СА В ТРУДОВОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ С ЧИТАЛИЩЕТО ИЛИ СА РОДНИНИ НА ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО, НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЛИ НА СЕКРЕТАРЯ ПО ПРАВА ЛИНИЯ, СЪПРУЗИ, БРАТЯ, СЕСТРИ И РОДНИНИ ПО СВАТОВСТВО ОТ ПЪРВА СТЕПЕН.
/3/ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ОСЪЩЕСТВЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЧИТАЛИЩЕТО ПО СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА И УСТАВА.
/4/ПРИ КОНСТАТИРАНИ НАРУШЕНИЯ ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ УВЕДОМЯВА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО, А ПРИ ДАННИ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ-И ОРГАНИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА.
ЧЛ.15. НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО И ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ И ЗА СЕКРЕТАРИ, ЛИЦА, КОИТО СА ОСЪЖДАНИ НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА УМИШЛЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР.
ЧЛ.16/А ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ,ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. ДЕКЛАРАЦИИТЕ СЕ ОБЯВЯВАТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА СЪОТВЕТНОТО ЧИТАЛИЩЕ.
ЧЛ.16/Б ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО И ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

ЧЛ.17. ИМУЩЕСТВОТО НА ЧИТАЛИЩЕТО СЕ СЪСТОИ ОТ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ОТ ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА, ВЗЕМАНИЯ, ЦЕННИ КНИЖА, ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ЧЛ.18. ЧИТАЛИЩЕТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА И ДОПЪЛНИТЕЛНА СУБСИДИЯ.
ЧЛ.19. ЧИТАЛИЩЕТО НАБИРА СРЕДСТВА ОТ СЛЕДНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ:
1. ЧЛЕНСКИ ВНОС;
2. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ;
3. СУБСИДИЯ ОТ ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ;
4. НАЕМИ ОТ ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
5. ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ;
6. ТАКСИ ЗА УЧАСТИЯ В КУРСОВЕ И ШКОЛИ;
6. ДРУГИ ПРИХОДИ.
ЧЛ.20.С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЧИТАЛИЩАТА МОГАТ ДА СЕ ФИНАНСИРАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО НАД ОПРЕДЕЛЕНАТА ПО АЛ.1 СУБСИДИЯ СЪС СРЕДСТВА ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА.
ЧЛ.21. ГЛАСУВАНАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СУБСИДИЯ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА, ОПРЕДЕЛЕНА НА ОСНОВАТА НА НОРМАТИВИ И ПО РЕДА НА АЛ.2,НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТКЛОНЯВА ОТ ОБЩИНАТА ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ.
ЧЛ.22./1/ ПРЕДВИДЕНИТЕ ПО ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ СРЕДСТВА ЗА ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ ЧИТАЛИЩАТА ОТ КОМИСИЯ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА,НА ВСЯКО ЧИТАЛИЩЕ ОТ ОБЩИНАТА И СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ЧИТАЛИЩАТА ЗА САМОСТОЯТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ.
/2/ ПРИ НЕДОСТИГ НА СРЕДСТВА ЗА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ЧИТАЛИЩНАТА СГРАДА, СРЕДСТВА СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.
ЧЛ.23./1/ ЧИТАЛИЩАТА НЕ МОГАТ ДА ОТЧУЖДАВАТ НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И ДА УЧРЕДЯВАТ ИПОТЕКА ВЪРХУ ТЯХ.
/2/ ДВИЖИМИ ВЕЩИ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТЧУЖДАВАНИ, ЗАЛАГАНИ, БРАКУВАНИ ИЛИ ЗАМЕНЕНИ С ПО-ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ САМО ПО РЕШЕНИЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО.
ЧЛ.24. НЕДВИЖИМОТО И ДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО,СОБСТВЕНОСТ НА ЧИТАЛИЩЕТО, КАКТО И ПРИХОДИТЕ ОТ НЕГО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОСВЕН ЗА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ.
ЧЛ.25./1/ ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ИЗГОТВЯ ЕДНОГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ, КОЙТО СЕ ПРИЕМА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
/2/ ОТЧЕТЪТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ОТ БЮДЖЕТА СРЕДСТВА СЕ ПРЕДСТАВЯ В ОБЩИНАТА.
ЧЛ.26./1/ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА ЕЖЕГОДНО В СРОК ДО 10 НОЕМВРИ ПРЕДСТАВЯТ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА.
/2/ КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ВНАСЯ НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЙТО ПРИЕМА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА.
/3/ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ПО АЛ.2 СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ ЧИТАЛИЩАТА ВЪЗ ОСНОВА НА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ С КМЕТА НА ОБЩИНАТА.
/4/ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЧИТАЛИЩЕТО ПРЕДСТАВЯ ЕЖЕГОДНО ДО 31 МАРТ ПРЕД КМЕТА НА ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДОКЛАД ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО АЛ.2 И ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ОТ БЮДЖЕТА СРЕДСТВА ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА.
/5/ ДОКЛАДИТЕ ПО АЛ.4 НА ЧИТАЛИЩАТА НА ЕДНА ОБЩИНА СЕ ОБСЪЖДАТ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ПЪРВОТО ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ СЛЕД 31 МАРТ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА-ВНОСИТЕЛИ НА ДОКЛАДИТЕ.
                                              
ГЛАВА  ПЕТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ

ЧЛ.27./1/ ЧИТАЛИЩЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ВПИСАНО В РЕГИСТЪРА НА ОКРЪЖНИЯ СЪД. ТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО С ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ СЪД АКО:
1. ДЕЙНОСТТА МУ ПРОТИВОРЕЧИ НА ЗАКОНА, УСТАВА И ДОБРИТЕ НРАВИ;
2. ИМУЩЕСТВОТО МУ НЕ СЕ ПОЛЗВА СПОРЕД ЦЕЛИТЕ И ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕТО;
3.Е НАЛИЦЕ ТРАЙНА НЕВЪЗМОЖНОСТ ЧИТАЛИЩЕТО ДА ДЕЙСТВА ИЛИ НЕ РАЗВИВА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОД ОТ ДВЕ ГОДИНИ;В ТОЗИ СЛУЧАЙ МИНИСТЪРЪТ НА КУЛТУРАТА ИЗПРАЩА СИГНАЛ ДО ПРОКУРОРА ЗА КОНСТАТИРАНА ЛИПСА НА ДЕЙНОСТ НА ЧИТАЛИЩЕТО;
4. НЕ Е УЧРЕДЕНО ПО ЗАКОННИЯ РЕД;
5. Е ОБЯВЕНО В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.
/2/ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО ПО РЕШЕНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ СЪД МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТАНОВЕНО ПО ИСКАНЕ НА ПРОКУРОРА, НАПРАВЕНО САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ СЛЕД ПОДАДЕН СИГНАЛ ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА.
/3/ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО ПО ИСКАНЕ НА ПРОКУРОРА СЕ ВПИСВА СЛУЖЕБНО.
ЧЛ.28. ЧИТАЛИЩНОТО СДРУЖЕНИЕ ,В КОЕТО ЧЛЕНУВА ПРЕКРАТЕНОТО ЧИТАЛИЩЕ, НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ИМУЩЕСТВОТО НА ТОВА ЧИТАЛИЩЕ.
ЧЛ.29 .ЗА НЕУРЕДЕНИТЕ В ТОЗИ ЗАКОН СЛУЧАИ СЕ ПРИЛАГА ЗАКОНЪТ ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕ СТОПАНСКА ЦЕЛ.

ГЛАВА  ШЕСТА
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ.30. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛИ СЕКРЕТАР НА ЧИТАЛИЩЕ, КОЙТО ПРЕДОСТАВИ ИМУЩЕСТВО В НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ.3, АЛ.4, СЕ НАКАЗВА С ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500 ДО 1 000 ЛВ. И С ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА ЗАЕМА ИЗБОРНА ДЛЪЖНОСТ В ЧИТАЛИЩЕТО ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ.
ЧЛ.31. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧИТАЛИЩЕ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧИТАЛИЩНО СДРУЖЕНИЕ, КОЙТО НЕ ЗАЯВИ ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЧИТАЛИЩАТА ИЛИ ЧИТАЛИЩНИТЕ СДРУЖЕНИЯ В СРОКА ПО ЧЛ.10, АЛ.3, СЕ НАКАЗВА С ГЛОБА ОТ 150 ДО 300 ЛВ.
ЧЛ,32. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧИТАЛИЩЕ, КОЙТО НЕ ПРЕДСТАВИ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ОТ БЮДЖЕТА СРЕДСТВА В СРОКА ПО ЧЛ.26, АЛ.4, СЕ НАКАЗВА С ГЛОБА ОТ 150 ДО 300ЛВ.
ЧЛ.33./1/ НАРУШЕНИЯТА СЕ УСТАНОВЯВАТ С АКТОВЕТЕ НА:
1. ОПРАВОМОЩЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА-ЗА НАРУШЕНИЯТА ПО ЧЛ.31;
2.КМЕТА НА СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА ИЛИ ОПРАВОМОЩЕНИ ОТ НЕГО ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА-ЗА НАРУШЕНИЯ ПО ЧЛ.30 И 32;
/2/НАКАЗАТЕЛНИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕ ИЗДАВАТ ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА ИЛИ  ОТ ОПРАВОМОЩЕН ОТ НЕГО ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР, СЪОТВЕТНО ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА.
/3/СЪСТАВЯНЕТО НА АКТОВЕТЕ, ИЗДАВАНЕТО, ОБЖАЛВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕ ИЗВЪРШВА ПО РЕДА НА ЗАКОНА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ.
/4/СЪБРАНИТЕ ГЛОБИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПО ЧЛ. 31 СЕ ВНАСЯТ В НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД „КУЛТУРА”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. ЧИТАЛИЩЕТО ИМА КРЪГЪЛ ПЕЧАТ С НАДПИС: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РОДОПСКА  ИСКРА 1880” ЧЕПЕЛАРЕ В ОКРЪЖНОСТ, А В СРЕДАТА РАЗТВОРЕНА КНИГА С ГОДИНАТА НА ОСНОВАВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО 1880.
2. ПРАЗНИК НА ЧИТАЛИЩЕТО Е 24 МАЙ.
3. ПЪРВИ МАРТ Е ДЕН НА САМОДЕЕЦА.
4. РОЖДЕНАТА ДАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО Е 1 ЯНУАРИ.
ТОЗИ УСТАВ Е ИЗРАБОТЕН ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА.
ДОП.-ДВ 42 ОТ 2009 ГОДИНА
5. ТОЗИ УСТАВ Е ПРИЕТ НА СЪБРАНИЕ НА НЧ”РОДОПСКА ИСКРА 1880”-ЧЕПЕЛАРЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17 МАРТ 2010 ГОДИНА.


           ДАРИ ЛЕСНО С PayPal
        ДАРИ С БАНКОВ ПРЕВОД
      ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВА
            НА ЧИТАЛИЩЕТО:
  •    Сметка IBAN:       BG38STSA93000005297352
  •    Банков код BIC:   STSABGSF
  •    Титуляр:              НЧ "РОДОПСКА ИСКРА" 1880
  •    Банка:                    Банка ДСК